Alternerende opleiding

Wat is een alternerende opleiding?

Onder het begrip 'alternerend werken' verstaan we het verstrekken van een opleiding in het Centrum Leren en Werken die complementair verloopt aan deze verstrekt door een werkgever. Streefdoel is voor elke leerling een alternerende tewerkstelling te vinden. 

OAO

Je kan tewerkgesteld worden met een overeenkomst alternerende opleiding. Dit is nieuw vanaf 1 september 2016.

Het betreft hier een contract van bepaalde duur. Je werkt minimum 20, maximum 23 uur per week. Tijdens de verlofperiodes wordt er voltijds gewerkt. Je hebt recht op verlof: 20 wettelijke verlofdagen en 20 onbetaalde verlofdagen.

Je ontvangt maandelijks een leervergoeding. Dit is voor je voltijds engagement, je vergoeding is zowel voor je opleiding als voor het volgen van de lessen. Dit wil zeggen dat er loonverlies is als je onwettig afwezig bent op school.

 De maandvergoeding bedraagt het eerste jaar 444,30 EUR, het tweede jaar 490,30 EUR en het derde jaar 528,60 EUR,

Deeltijdse arbeidsovereenkomst

Dit kan enkel afgesloten worden indien er een overeenkomst opgemaakt wordt voor minder dan 20 uur. Deze arbeidsovereenkomst kan van bepaald of onbepaalde duur zijn. 

De jongere ontvant een loon, afhankelijk van de sector en de leeftijd die hij/zij op dat moment heeft. Men heeft dezelfde rechten en plichten als elke andere werknemer in de onderneming. De jongere moet zich aansluiten bij een ziekenfonds. 

Onder bepaalde voorwaarden, je bent jonger dan 18 jaar, heb je recht op een start- en stagebonus. Wanneer je het schooljaar met succes kan afronden krijg je een bonus van 500 euro (na 2 jaar 750 euro) van de RVA.
 

Brugproject

Wat is een brugproject?

Leerplichtige jongeren die niet voldoende arbeidsrijp zijn, kunnen gedurende maximum 800 uren (18 u/week) arbeidservaring opdoen bij een promotor. Deze werkgever kan zijn:
- Groep INTRO
- Kringwinkel 't Rad - leefbaar wonen VZW

De bedoeling is de jongeren de nodige arbeidsattitudes bij te brengen, zodat de slaagkans bij een latere reguliere tewerkstelling verhoogt. De jongere krijgt een maandelijkse vergoeding,afhankelijk van het aantal gepresteerde uren. Concreet zal de jongere 1 eur per uur verdienen. Dit is een vergoeding en geen loon. 

Voortraject

Wat is een voortraject?

Het aanbod van het voortraject is gericht op arbeidsattitudes en sociale vaardigheden, steeds met de arbeidsmarkt in het vizier. Hulp en begeleiding bij werk zoeken, atelierwerking, sollicitatietraining en bedrijfsbezoeken zijn voorbeelden hiervan. De invulling bedraagt 12 volle uren per week en wordt door groep Intro georganiseerd. Ook hier krijgen de leerlingen geen geld.
 

POT

Wat is POT?

POT wil zeggen 'persoonlijk ontwikkelingstraject'. In dit traject gaan de jongeren samen met hun begeleider op zoek naar antwoorden en oplossingen over hun problematische situatie. In dit traject vervaagt het onderscheid tussen leren en werken. Het gaat hier over het totale pakken. Dit wordt georganiseerd door groep Intro. De draagkracht probeert men in dit traject te verhogen zodat de jongere zelfstandiger door het leven kan gaan.

IBAL

Wat is IBAL (intensieve begeleiding alternerend leren)?

Dit is een begeleidingstraject voor arbeidsrijpe- en bereide jongeren in het stelsel van Leren en Werken die starten met een opleiding- arbeidsovereenkomt (van tenminste 18u) in het normaal economisch circiuit, maar nog wat extra begeleiding nodig hebben bij de start in het NEC.

In dit traject krijgen de jongeren ongeveer 4 uur per week de mogelijkheid om extra begeleid te worden. In dit traject kan je maximaal 25 uur begeleiding in totaal krijgen. Dit is vooral met het oog op een vlotte start in de onderneming. 

 

Waarom CLW?

Niet altijd loopt een schoolloopbaan van een leien dakje. Vele leerlingen zijn het voltijds onderwijs (school)moe, sommigen willen meer de handen uit de mouwen steken, anderen willen extra ondersteuning en begeleiding of leren in kleinere klasgroepen.
In het centrum deeltijds onderwijs hebben we reeds jarenlang ervaring. We helpen je om weer plezier te scheppen in leren. Wij zetten jou op weg naar werk en kunnen samen een traject op poten zetten dat uitzicht geeft op een attestering.
Het CLW is een heel interessante combinatie van leren en werken: Jongeren tussen 15 en 25 jaar kunnen zich niet alleen werkend bekwamen in hun beroep maar bovendien getuigschriften, certificaten en zelfs het diploma secundair onderwijs behalen. Uiteraard engageert het centrum zich om, samen met de jongere, een traject op maat uit te stippelen waarbij tewerkstelling centraal staat en toekomstperspectieven biedt.
Voor jongeren die nog niet arbeidsrijp zijn, hebben we andere invullingen: persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voortrajecten en brugprojecten. Wij hebben steeds oog voor de noden van de leerlingen waardoor we proberen om de leerling weer goesting te doen krijgen in school.
Ons motto is: leren op maat, werken aan de toekomst!
Inschrijven
Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiding begeleidt jou in stappen te zetten naar werk. Door de nauwe begeleiding en opvolgen wordt een zo passend mogelijk traject voor de leerling uitgestippeld.

De trajectbegeleiding onderhoudt de contacten met de werkgever.

Leerlingenbegeleiding

Op onze school ben je geen nummer maar een leerling die we proberen zich goed te laten voelen op school.

Een gesprek dat oplucht, vragen, problemen, afwezigheden enz. hiervoor kan je steeds terecht bij onze leerlingbegeleiding.
 

Sarah Cool
Leerlingenbegeleidster


Sarah Cool