B-Team: Begeleiding op school

Op het KTA Brugge praat je niet tegen muren. “Feel good” is een werkwoord voor het B-Team.

Elke jongere op onze school is meer dan een leerling die wordt ondergedompeld in een bad van kennis, vaardigheden en attitudes. Leerlingenbegeleiding maakt integraal deel uit van ons schoolsysteem. Leren leren, leren kiezen en socio-emotionele begeleiding zitten verweven in onze dagelijkse werking.

Begeleiding kan binnen elk van deze domeinen toegespitst worden op deelaspecten, zoals bv.:
  • Leren leren (leren en studeren): studieproblemen, leer- en studievaardigheden, studiemethode, leermotivatie, leerattitudes, concentratievermogen, zelfstandig leren, leerproblemen- of leerstoornissen, leer- of taalachterstand, faalangst, stress en prestatiedruk, volgen een zwaar programma door bijvoorbeeld topsport, …
  • Leren kiezen (studiekeuzebegeleiding): studieresultaten, onderwijsloopbaanbegeleiding, studieadvies, studie- en beroepskeuzebegeleiding, …
  • Socio-emotionele begeleiding (psychisch, sociaal en fysiek welbevinden): functioneren in de klas, vroegere schoolervaringen, socio-culturele en familiale achtergrond, familiale of maatschappelijke kwetsbaarheid, cultuurverschillen, schoolmoeheid en spijbelgedrag, pesten gedragsproblemen, gedrags- of ontwikkelingsstoornissen, preventieve gezondheidszorg, veiligheid, medicatie, ziekte, hygiëne, zich niet goed voelen op school, ….
Wij willen onze leerlingen optimale ontwikkelingskansen aanbieden. Dit draagt bij tot een schoolloopbaan die het best aansluit bij de talenten van de leerlingen. Onze school probeert preventief op te treden door het welbevinden van de leerlingen op school maximaal te bevorderen, dit onder meer door in te zetten op participatie (leerlingenraad). Wanneer het fout loopt, is het de taak van het schoolteam om de oorzaak van de problemen te achterhalen en pogingen te ondernemen om de negatieve spiraal te doorbreken en de problemen aan te pakken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het CLB en externe organisaties.

De zorg voor leerlingen is de verantwoordelijkheid van het volledige schoolteam.

De belangrijke pijlers!

Het B-team steunt hierbij op volgende belangrijke pijlers:
De vakleerkracht en de klastitularis: de leerkrachten spelen een centrale rol in het zorgbeleid. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en kunnen sneller problemen detecteren. Zij kunnen ook preventief werken via hun lessen.
De opvoeders: Zij hebben dagelijks contact met hun klassen en kunnen onmiddellijk aangesproken worden bij problemen. Leerlingen kunnen er altijd terecht met hun problemen. Samen wordt er gezocht hoe de leerling zich opnieuw beter kan voelen.
De coaches: Deze experten in hun specifiek vakgebied worden ingeschakeld indien nodig. Leerlingen met leerproblemen, pestgedrag, psychische zorgen, schoolmoeheid, … worden doorverwezen en krijgen de nodige aandacht van een coach die in hun problematiek gespecialiseerd is.
Het OLC (open leercentrum): Als de resultaten tegenvallen, wordt onderzocht wat de oorzaak is. Afhankelijk daarvan wordt een actieplan uitgestippeld: enkele weken begeleid studeren, een goede studieplanning opstellen, een bemoedigend woordje om vol te houden, hulp om gestructureerd om te gaan met de leerstof, extra bijlessen in het open leercentrum, …

Het B-team is er voor de leerlingen en overlegt met medeleerlingen, leerkrachten, directie, ouders, CLB en externe organisaties.

Vragen?

Met al uw vragen en bezorgdheden over de specifieke leerondersteuning of de specifieke socio-emotionele begeleiding bij ons op school kunt u terecht bij onze pedagogisch directeur, mevrouw Petra De Schepper. Neem gerust contact voor een persoonlijk gesprek al of niet gecombineerd met een rondleiding doorheen onze school.

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.700 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar
  • Een jong, dynamisch en zeer enthousiast lerarenkorps die experten zijn in hun vakgebied
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein
  • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
  • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
  • #oneteam
Inschrijven
Het KTA was iets impulsiefs. Ik wist niet wat gedaan in mijn middelbaar en ik wist eigenlijk ook niet wat ik kon.
Tot DAFE aan mij werd voorgesteld. De richting die mij wees op een creatief pad. Creativiteit waarvan ik zelf niet wist dat ik het in me had.
De richting gaf mij de start en een goede voorsprong naar mijn huidige richting toe.

Ik ben Nic Belliard een Game Graphics student aan Howest DAE en dankzij het KTA heb ik mijn toekomst in Game development gevonden. Een impressie van mijn werk vind je op https://www.artstation.com/aipapi

Nic Belliard
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Nic Belliard