B-Team: Begeleiding op school

Op het KTA Brugge praat je niet tegen muren. “Feel good” is een werkwoord voor het B-Team.

Elke jongere op onze school is meer dan een leerling die wordt ondergedompeld in een bad van kennis, vaardigheden en attitudes. Leerlingenbegeleiding maakt integraal deel uit van ons schoolsysteem. Leren leren, leren kiezen en socio-emotionele begeleiding zitten verweven in onze dagelijkse werking.

Begeleiding kan binnen elk van deze domeinen toegespitst worden op deelaspecten, zoals bijvoorbeeld:
 
 • Leren leren (leren en studeren): studieproblemen, leer- en studievaardigheden, studiemethode, leermotivatie, leerattitudes, concentratievermogen, zelfstandig leren, leerproblemen- of leerstoornissen, leer- of taalachterstand, faalangst, stress en prestatiedruk, volgen een zwaar programma door bijvoorbeeld topsport, …
 
 • Leren kiezen (studiekeuzebegeleiding): studieresultaten, onderwijsloopbaanbegeleiding, studieadvies, studie- en beroepskeuzebegeleiding …
 
 • Socio-emotionele begeleiding (psychisch, sociaal en fysiek welbevinden): functioneren in de klas, vroegere schoolervaringen, socio-culturele en familiale achtergrond, familiale of maatschappelijke kwetsbaarheid, cultuurverschillen, schoolmoeheid en spijbelgedrag, pesten, gedragsproblemen, gedrags- of ontwikkelingsstoornissen, preventieve gezondheidszorg, veiligheid, medicatie, ziekte, hygiëne, zich niet goed voelen op school ….


Wij willen onze leerlingen optimale ontwikkelingskansen aanbieden. Dit draagt bij tot een schoolloopbaan die het best aansluit bij de talenten van de leerlingen. Onze school probeert preventief op te treden door het welbevinden van de leerlingen op school maximaal te bevorderen, dit onder meer door in te zetten op participatie (leerlingenraad). Wanneer het fout loopt, is het de taak van het schoolteam om de oorzaak van de problemen te achterhalen en pogingen te ondernemen om de negatieve spiraal te doorbreken en de problemen aan te pakken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het CLB en externe organisaties.

De zorg voor onze leerlingen is de verantwoordelijkheid van het volledige schoolteam.

De belangrijke pijlers!

Het B-team steunt hierbij op volgende belangrijke pijlers:
 
 • De vakleerkracht en de klastitularis: de leerkrachten spelen een centrale rol in het zorgbeleid. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en kunnen sneller problemen detecteren. Zij kunnen ook preventief werken via hun lessen.
 
 • De opvoeders: Zij hebben dagelijks contact met hun klassen en kunnen onmiddellijk aangesproken worden bij problemen. Leerlingen kunnen er altijd terecht met hun problemen. Samen wordt er gezocht hoe de leerling zich opnieuw beter kan voelen.
 
 • De coaches: Deze experten in hun specifiek vakgebied worden ingeschakeld indien nodig. Leerlingen met leerproblemen, pestgedrag, psychische zorgen, schoolmoeheid, … worden doorverwezen en krijgen de nodige aandacht van een coach die in hun problematiek gespecialiseerd is.
 
 • Het OLC (open leercentrum): Als de resultaten tegenvallen, wordt onderzocht wat de oorzaak is. Afhankelijk daarvan wordt een actieplan uitgestippeld: enkele weken begeleid studeren, een goede studieplanning opstellen, een bemoedigend woordje om vol te houden, hulp om gestructureerd om te gaan met de leerstof, extra bijlessen in het open leercentrum …

Het B-team is er voor de leerlingen en overlegt met medeleerlingen, leerkrachten, directie, ouders, CLB en externe organisaties.

Vragen?

Met al uw vragen en bezorgdheden over de specifieke leerondersteuning of de specifieke socio-emotionele begeleiding bij ons op school kunt u terecht bij onze pedagogisch directeur, mevrouw Petra De Schepper.

Neem gerust contact voor een persoonlijk gesprek al of niet gecombineerd met een rondleiding doorheen onze school.

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
 • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
 • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
 • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
 • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
 • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
 • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Twee jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams